Matura próbna 2015

Matura próbna w 2015 roku wypada w pierwszym semestrze roku szkolnego.

Matura próbna jest to symulacja prawdziwego egzaminu maturalnego (dawniej nazywającego się egzaminem dojrzałości), stanowiącego zwieńczenie edukacji na poziomie szkoły średniej. Matura próbna przeprowadzana jest w celu zaznajomienia przyszłych maturzystów z zasadami i formą przeprowadzania tego egzaminu. Na maturę próbną, podobnie jak to ma miejsce w przypadku prawdziwej matury, składa się cykl egzaminów, przeprowadzanych w formie pisemnej i ustnej. Obowiązkowymi przedmiotami, z których zdawana jest zarówno matura próbna, jak i ta prawdziwa są: język polski, język obcy oraz matematyka. Dodatkowo, każdy uczeń przystępujący do matury próbnej, wybiera jeden przedmiot, z którego również będzie zdawał próbny egzamin maturalny.

Kiedy i jak przeprowadzana jest próbna matura?

Próbne egzaminy maturalne przeprowadzone są w pierwszym semestrze ostatniego roku szkolnego szkoły średniej, zazwyczaj w okolicach października. Szczegółowy harmonogram egzaminów próbnych z poszczególnych przedmiotów przygotowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Od 2005 r. matura zdawana jest w nowej formie, znacznie różniącej się od wcześniej obowiązujących rozwiązań. W związku z tym, analogiczne zmiany objęły także próbną maturę. Przygotowaniem próbnych arkuszy maturalnych zajmuje się Centralna Komisja Egzaminacyjna, natomiast przeprowadzeniem próbnej matury zajmują się Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, będące delegaturami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przy próbnej maturze obowiązują zasady takie same, jak w przypadku prawdziwej matury. Egzaminy składane są w obecności komisji, w skład której wchodzą nauczyciele ze szkoły macierzystej ucznia, a także jeden nauczyciel z innej szkoły.

Co daje próbna matura?

Przystąpienie do próbnej matury ma za zadanie przygotować przyszłych maturzystów do warunków, jakie będą obowiązywały w czasie prawdziwej matury. Obeznanie się z tą kwestią jest bardzo ważne, pozwala bowiem uniknąć przykrych niespodzianek wtedy, gdy na błędy nie będzie już miejsca. Matury próbnej wprawdzie nie można nie zdać, jednakże jej słaby wynik powinien oznaczać sygnał ostrzegawczy dla przyszłego maturzysty.

Między maturą próbną o ta właściwą – Studniówka

Okazją wiążącą się bezpośrednio z maturami jest Studniówka, czyli bal maturalny. Potocznie nazywany jest Studniówką – nazwa ta wzięła się z okresu 100 dni jaki w przeszłości dzieliło Bal maturalny od dnia zdawania matury. Forma święta maturzystów, jaką charakteryzuje się Studniówka jest wyrazem bycia w ostatnim etapie nauki na poziomie szkoły średniej i związanym z tym zakończeniem szkoły, jakie nastąpi po zdaniu matury.

Najnowsze frazy:

  • probna mature przeprowadza jeden nauczyciel